Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
1.0 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kunstgrasboer.nl afgesloten verkoopovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden Kunstgrasboer.nl slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.0 Aanbiedingen
2.1 Alle door Kunstgrasboer.nl gedane aanbiedingen en gepubliceerde prijslijsten zijn vrijblijvend. Kunstgrasboer.nl is pas gebonden door ondertekening van een schriftelijke orderbevestiging, getekend door een daartoe bevoegd persoon.

3.0 Annulering en teruggave
3.1
Indien de koper de opdracht aan Kunstgrasboer.nl annuleert, is hij verplicht Kunstgrasboer.nl schadeloos te stellen door betaling van de door Kunstgrasboer.nl reeds gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de verkoopprijs.
3.2 Zonder voorafgaande toestemming van Kunstgrasboer.nl mag het product niet aan Kunstgrasboer.nl teruggestuurd worden.

4.0 Prijzen
4.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen inclusief 21% btw. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.
4.2 De prijzen zijn exclusief aflevering.
4.3 Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten die Kunstgrasboer.nl zal maken voor rekening van de koper.

5.0 Prijswijzigingen
5.1 Jaarlijkse prijswijzigingen worden vooraf uitdrukkelijk gemeld aan de koper, in het bijzonder wanneer de wijziging plaatsvindt na het uitbrengen van de offerte en vóór ondertekening door de koper.
5.2 De koper is in dit geval gerechtigd de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging. Hieruit kan geen schadevergoedingsverplichting voortvloeien voor de koper. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

6.0 Levering
6.1 De levertijd gaat in op de datum vermeld in de door of vanwege Kunstgrasboer.nl ondertekende schriftelijke orderbevestiging.
6.2 Kunstgrasboer.nl zal redelijkerwijs trachten de opgegeven levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, geeft de koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.
6.3 Als datum der levering geldt de dag waarop het te leveren product de fabriek, het kantoor of terrein van Kunstgrasboer.nl heeft verlaten of anderszins door Kunstgrasboer.nl aan de koper is verzonden.
6.4 Indien de koper wenst het product te laten bezorgen is daaraan een door Kunstgrasboer.nl vast te stellen meerprijs verbonden.

7.0 Betaling en Eigendomsvoorbehoud
7.1 Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering of direct per bank te voldoen. Kunstgrasboer.nl is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen.
7.2 De betaling dient vrij te zijn van een mogelijk door de koper onder zichzelf gelegd beslag.
7.3 Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven kosten en rente is Kunstgrasboer.nl gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin Kunstgrasboer.nl zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00. Kunstgrasboer.nl is niet gehouden de uitgave van deze kosten aan te tonen.
7.4 Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Kunstgrasboer.nl niet nakomt mag Kunstgrasboer.nl de nakoming van haar verplichtingen opschorten, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit de betreffende overeenkomst of uit enig andere overeenkomst met de koper.

8.0 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Kunstgrasboer.nl garandeert dat haar producten op de datum van levering vrij zullen zijn van materiaal-, of fabricagefouten.
8.2 Kunstgrasboer.nl garandeert gedurende 10 jaar de kwaliteit van het door Kunstgrasboer.nl geleverde kunstgras. Indien de kwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan vergoedt Kunstgrasboer.nl in het eerste jaar 100% van de kosten van reparatie of vervanging exclusief vracht- en voorrijkosten. Onder garantie wordt niet verstaan het loslaten van een beperkte hoeveelheid grasvezels. Op basis van een inspectie van de Kunstgrasboer.nl productexpert zal bepaalt worden of de omvang van losgelaten vezels acceptabel is of niet. De garantie houdt in dat Kunstgrasboer.nl tijdens haar normale werktijden de noodzakelijke reparaties zal verrichten, dan wel zal vervangen. Na 10 jaar eindigt iedere garantie, ook van de tijdens dat jaar verrichte vervangingen of reparaties.
8.3 Kunstgrasboer.nl mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan Kunstgrasboer.nl wordt teruggezonden teneinde Kunstgrasboer.nl in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Ook de verzending van het opnieuw of gerepareerde product aan de koper komt voor rekening en risico van de koper.
8.4 Afzonderlijke verkochte onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van Kunstgrasboer.nl verkocht.
8.5 De hierboven omschreven garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn aan de gegarandeerde meubelen reparaties zijn verricht, daar wijzigingen zijn aangebracht of daarin andere materialen zijn geplaatst dan door Kunstgrasboer.nl voorgeschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Bovendien vervalt iedere aanspraak op garantie indien de betreffende defecten zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of door nalatigheid.

9.0 Klachten omtrent levering
9.1
ledere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.
9.2 Klachten die vanaf 14 dagen na de factuurdatum binnenkomen bij Kunstgrasboer.nl worden niet meer in behandeling genomen.
9.3 Kunstgrasboer.nl beslist of het product waaraan een klacht ten grondslag ligt zal worden vervangen of gerepareerd, dan wel dat de koopprijs wordt terugbetaald.
9.4 De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstgrasboer.nl. In verlenen van deze toestemming impliceert ligt niet besloten de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

10.0 Wijzigingen
10.1
Aangezien het beleid van Kunstgrasboer.nl gericht is op voortdurende verbetering van haar producten, behoudt Kunstgrasboer.nl zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd acht.

11.0 Overmacht
11.1 Indien Kunstgrasboer.nl door blijvende overmacht niet kan leveren, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Daaronder begrepen is overmacht die tijdelijk is, doch waarvan vast staat dat die langer dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.
11.2 In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht en worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.
11.3 Kunstgrasboer.nl behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

12.0 Persoonsregistratie
12.1
De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel die door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die Kunstgrasboer.nl van haar klanten heeft. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van deze registratie kunnen wij u optimaal voorzien van actuele productinformatie en onze garantieverplichtingen jegens u nakomen.